Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych

Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość

Księgowość śledcza do przede wszystkim:

 1. analiza finansowa przedsiębiorstwa;
 2. analiza księgowa;
 3. analiza ekonomiczna;
 4. analiza bankowa;
 5. analiza deklaracji podatkowych;
 6. analiza kadrowa;
 7. analiza dokumentacji ZUS;
 8. analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa.

Nasza firma oferuje Państwu księgowość śledczą w finansach i rachunkowości. Nasze Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych przeprowadza pełne analizy w obszarze :

 • badań finansowych i ekonomicznych małych, średnich i dużych firm jak i także wszelkiego rodzaju spółek działających na rynku polskim i zagranicznym,
 • menedżmentu i organizacji działalności przedsiębiorstw,
 • opiniowania właściwego wykorzystania pieniędzy publicznych przez instytucje samorządowe i organy terytorialne oraz wszelkie pozostałe instytucje publiczne,
 • prawidłowego rozliczania odpowiednich zakładów pracy chronionej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • sprawdzenia poprawności przygotowania oraz przeprowadzenia przetargów według zapisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • oceny poprawnego zarówno przygotowania jak i również samego rozliczania wszystkich inwestycji w różnych przedsiębiorstwach,
 • oceny zarówno przygotowania jak i także samego przeprowadzenia restrukturyzacji zakładów pracy,
 • dokonania wyceny wszelkiego majątku przedsiębiorstwa wraz z nieruchomościami i działkami,
 • dokonania wyceny tak zwanej wartości księgowej i wartości rynkowej posiadanych przez przedsiębiorstwo udziałów, akcji oraz wierzytelności u dłużników,
 •  spisu całkowitego majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa,
 • Oceny wyposażenia, wartości rynkowej posiadanego przez przedsiębiorstwo parku maszynowego oraz wyceny poszczególnych składników majątkowych firmy.

Nasza firma oferuje swoim klientom najwyższej jakości analizy z obszaru finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, szeroko rozumianej księgowości, usług bankowych a także ekonomii.

W naszej ofercie znajduje się przede wszystkim:

 • kompleksową księgowość śledczą,
 • analizy dokumentów księgowych,
 • analizę przeprowadzonych sprawozdań finansowych,
 • analizy ekonomiczno-finansowe,
 • ekspertyzy rachunkowe firmy,
 • raporty księgowe,
 • raporty ekonomiczne,
 • raporty i sprawozdania bankowe,
 • analizy finansów i księgowości dla firm,
 • analizy finansowe i księgowe placówek bankowych,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • przygotowywanie wszelkich procedur odnośnie zaciąganego kredytu lub uzyskania pomocy z funduszy celowych,
 • przygotowywanie i organizacja zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i badanie wniosków o fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
 • prowadzenie zarządu nad nieruchomościami,
 • dokonanie wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa,
 • dokonanie wyceny posiadanych przez przedsiębiorstwo nieruchomości.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę raporty ekonomiczne są wykonywane z wykorzystaniem:

 • analizy sytuacji finansowej firmy – umożliwia ona ustalenie rzeczywistego stanu finansowego przedsiębiorstwa oraz ewentualne możliwości jego dalszego rozwoju,
 • studium wykonalności zawierającym wnioski związane z finansowaniem poszczególnych projektów:
 • analizę techniczną i technologiczną projektów,
 • analizę finansową i analizę wrażliwości,
 • analizę ekonomiczną,
 • analizę decyzji administracyjnych i struktury organizacyjnej w zespołach projektowych,
 • analizę występującego ryzyka oraz analizę niepewności, która dotyczy większości projektów inwestycyjnych,
 • raport o skutkach oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne,
 • analizę tak zwanych opcji.

W ramach świadczonych przez nas usług, klient może również otrzymać pełen biznes plan przedsiębiorstwa. Składa się on zarówno z tak zwanej części opisowej, jak i również części ekonomiczni – finansowej. Na tę ostatnią część składa się między innymi:

 • dokonane założenie metodyczne,
 • szczegółowo sporządzony raport uzyskanych wyników połączony z niezbędnymi zestawieniami analitycznymi,
 • szczegółowe przepływy pieniężne,
 • bilans przedsiębiorstwa,
 • wskaźniki:

  • NVP,
  • IRR,
  • MIRR,
  • okres zwrotu z inwestycji,
  • pozostałe wskaźniki,
 • dokładna i szczegółowa analiza wrażliwości,
 • analiza różnych scenariuszy scenariuszowa,
 • fachowe komentarze i eksperckie interpretacje wniosków pozwalające na podjęcie konkretnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Nasi eksperci dla naszych klientów dokonują również wyceny majątku przedsiębiorstwa. Najczęściej wykonuje się tego rodzaju zlecenia następującymi metodami:

 • metodą skorygowanych aktywów netto,
 • przez obliczenie tak zwanych odchyleń wartości księgowych konkretnych składników aktywów firmy od ich wartości rzeczywistej,
 • przez określenie praw firmy do aktywów, które nie są wyszczególniane w bilansach oraz wycenę takich właśnie praw,
 • przez zmniejszenie wartości posiadanych aktywów o tak zwane wartości pozabilansowe, jak i również wszelkiego rodzaju ciążące na firmie zobowiązania, również i te nie wyszczególnione w bilansie,
 • metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.