Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych

Badania środowiskowe

Wykonujemy także w pełnym zakresie badania mikrobiologiczne, w tym bakteriologiczne oraz biologiczne i toksykologiczne.

Testy chemiczne stosowane do oznaczania stężenia związków organicznych i nieorganicznych w środowisku to:

a). chromatografia gazowa, stosowana do oznaczania związków organicznych, takich jak:
chlorobenzeny, łatwolotne węglowodory chlorowcopochodnych, chloroorganiczne insektydy i węglowodory lotne BTX

b). metoda ICP-OES do oznaczania metali ciężkich: rtęci, chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu i ołowiu w wodach, ściekach i glebie

c). stosujemy również szereg innych testów laboratoryjnych do oznaczania azotanów azotynów w glebie i wodzie oraz nawozów sztucznych i pestycydów

d). ponadto badamy stężenie wybranych związków organicznych w wodzie i glebie, takich jak benzen, chlorofenole, epoksyetan, epoksypropan i wielopierścieniowe węglowodory alifatyczne

e). oznaczamy również następujące związki organiczne: alkany (dichlorometan, 1,2-dichloroetan, pentan, izopentan, heksan, heptan, oktan, izooktan, nonan, dekan, tridekan, dodekan, undekan), halogenoalkany (chloroform), alkohole I-rzędowe (etanol, butan-1-ol, pentan-1-ol), alkohole II-rzędowe (alkohol izopropylowy), chlorowcopochodne (trichloroeten, tetrachloroeten), estry (akrylany, octan butylu, octan winylu), etery (eter dietylowy, tetrahydrofuran), ketony (aceton, butan-2-on, cykloheksanon), rozpuszczalniki organiczne (benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów), terpeny (terpentyna), węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, trimetylobenzen, etylobenzen, propylobenzen, izomer ksylenu, styren), nafta.

Nasze laboratorium dysponuje także pełną ofertą badań biologicznych, mikrobiologicznych, bakteriologicznych i toksykologicznych.