Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych
Znajdujesz się na: Strona główna/Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Zamawiający zleca, a CEiOS zobowiązuje się do jak najszybszego przekazania otrzymanych dowodów rzeczowych do badań kryminalistycznych do odpowiednich ekspertów i firm partnerskich w celu przeprowadzenia analizy materiału badawczego dostarczonego przez Zamawiającego celem przeprowadzenia zleconych za naszym pośrednictwem badań kryminalistycznych na zasadach określonych w załączniku nr 1 (oświadczenie) oraz załączniku nr 2 (pełny tekst umowy), stanowiących integralną część zawartej umowy.

Forma płatności:

Zamawiający dokona płatności za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego lub wpłaty pocztowej na konto bankowe podane w dziale kontakt serwisu opinie-sadowe.pl

Kwota rachunku zostanie uregulowana na konto CEiOS najpóźniej w momencie wysłania materiału badawczego do analizy.

Kserokopia dowodu wpłaty, podpisana umowa oraz oświadczenie zostaną dołączone do przesyłki wraz z przesyłanym materiałem do analizy. Załączenie wszystkich tych dokumentów podpisanych przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym dojścia umowy do skutku.

Zamawiający niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy oraz oświadczeniem, rozumie ich treść i uznaje je za integralną część niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do rzetelnego lub terminowego jej wykonania przez CEiOS. O każdorazowym zakresie takiego współdziałania samodzielnie rozstrzyga CEiOS.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż podczas pobrania lub uzyskania w inny sposób materiału badawczego do ekspertyz kryminalistycznych nie zostały naruszone żadne prawa osobiste osób których badanie dotyczy, a wszystkie próbki zostały pobrane za zgodą badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).

Z chwilą wysłania próbek celem przeprowadzenia analizy, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osobistych osób, których dotyczy badanie, w szczególności za fakt pobrania próbek i materiału badawczego do ekspertyz kryminalistycznych bez zgody badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).

Zamawiający oświadcza iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania ekspertyzy jeżeli ekspertyza wymaga dodatkowych konsultacji lub wykonania dodatkowych badań.

Zamawiający oświadcza iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej przedmiotem Umowy zanim upłynie termin 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

CEiOS może odstąpić od umowy, jeżeli umowa nie może być rzetelnie lub terminowo wykonana wskutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wykonuje obowiązku współdziałania. W takim przypadku CEiOS – zanim odstąpi od umowy - może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do działania zgodnego z umową lub prawem.

UWAGA:

  • Podane podczas wyceny ceny są cenami brutto.
  • Podane ceny dotyczą jednej ekspertyzy. 
  • W przypadku ekspertyz kryminalistycznych nie gwarantujemy pozytywnego wyniku wykonywanej ekspertyzy.
  • Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości fakt, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.
  • Klient zlecający ekspertyzy kryminalistyczne wnosi opłaty za podjęte czynności badawcze bez względu na ich rezultat. 
  • W razie niestawienia się Klienta na wyznaczony/e termin/y celem pobrania próbek lub wykonania innych czynności niezbędnych dla sporządzenia ekspertyzy z udziałem Klienta, i braku powiadomienia CEiOS w godzinach pracy CEiOS o niestawiennictwie co najmniej na 1 dzień roboczy przed danym terminem, wpłacone przez Klienta kwoty tytułem zawarcia i wykonania niniejszej umowy (zaliczki, przedpłaty, opłaty etc.) stanowią pokrycie poniesionych przez CEiOS kosztów i nie podlegają zwrotowi. Klient w takiej sytuacji zobowiązany jest – na żądanie CEiOS - ponownie uiścić przedmiotowe kwoty celem sporządzenia ekspertyzy. Brak ponownej zapłaty uprawnia CEiOS do odstąpienia od umowy, przy czym w razie wykonania prawa odstąpienia CEiOS uprawniony jest do zatrzymania wszystkich otrzymanych od Klienta kwot jako rekompensaty poniesionych kosztów. 
  • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wyniku ekspertyzy. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
  • Klient zlecający ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki w pełni akceptuje fakt że sprawozdania z ekspertyzy wstępnej i konsultacji są podpisywane przez pracownika biura i podbijane ogólnymi pieczęciami biura. Tylko i wyłącznie opinie i ekspertyzy końcowe są podpisywane z imienia i nazwiska przez ekspertów je wykonujących.
  • Zamawiający oświadcza, że na mocy niniejszej Umowy zamawia wykonanie usługi z zakresu ekspertyz kryminalistycznych, do której nie stosuje się przepisów art. 627-646 Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło. 

Z chwilą wysłania materiału badawczego do ekspertyzy, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osobistych osób, których dotyczy badanie, w szczególności za fakt pobrania materiału badawczego do ekspertyz kryminalistycznych bez zgody badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli).
Klient zlecający ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki ma świadomość, że ekspertyza ta ma charakter prywatny i nie wiąże organów władzy sądowniczej oraz organów administracji państwowej, w tym organów ścigania (Policji, Prokuratury itp.) i może mieć wpływu na podejmowane przez te organy decyzje lub prowadzone postępowania wyłącznie według ich uznania.

Zamawiający oświadcza iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania ekspertyzy jeżeli ekspertyza wymaga dodatkowych konsultacji lub wykonania dodatkowych badań.

Klient zlecający ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia i/lub posługiwania się ekspertyzą, w tym za pomocą środków masowego przekazu (TV, radio, prasa, Internet itp.), przed organami władzy sądowniczej oraz organami administracji państwowej, w tym organami ścigania (Policji, Prokuratury itp.), jak również przed innymi osobami trzecimi lub opinią publiczną.

Ekspertyza z dziedziny kryminalistyki objęta jest ochroną prawno-autorską wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek jej rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie, wprowadzanie do obrotu w całości lub w części, bez pisemnej zgody CEiOS, jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilno-prawnej i karno-prawnej.

W przypadku ekspertyz nie zleconych przez organ procesowy (ekspertyzy zlecone prywatnie) niezależnie od ustalonego wynagrodzenia, Zamawiający pokrywa wydatki związane z osobistym stawiennictwem eksperta wykonującego ekspertyzę lub przedstawiciela CBS PTK (tj. pracownika lub współpracownika wykonującego czynności i/lub sporządzającego badanie/ekspertyzę) w jakimkolwiek charakterze w sądach lub innych organach albo urzędach, jeżeli stawiennictwo pozostaje w związku z wykonaniem badania/ekspertyzy.

Wydatki te obejmują:
A) Zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym w obie strony stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za kilometr określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.),

B) Pokrycie diety z tytułu podróży służbowej w wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.), a także kosztów noclegów według rachunków, z wyłączeniem sytuacji, gdy koszty te pokrywa organ wzywający.

C) Utracone – na skutek osobistego stawiennictwa - zarobki eksperta wykonującego ekspertyzę lub przedstawiciela CBS PTK w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej (zegarowej) eksperta za wykonanie ekspertyzy procesowej, obowiązującej w CBS PTK, i liczby godzin zużytych w związku z czynnościami stawiennictwa, łącznie z dojazdem.

Wydatki wskazane w pkt A, B i C będą pokrywane przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.

W przypadku wezwania przez organ procesowy eksperta lub przedstawiciela CBS PTK w charakterze biegłego w związku z wykonywaną ekspertyzą, p. A, B i C nie stosuje się, a koszty udziału w czynnościach procesowych pokrywa organ wzywający na podstawie odrębnych przepisów.

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych